Doprava zdarma již od 2500,-

Zásady zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

 

 1. Správce osobních údajů

Společnost ALFA-RESCUE s.r.o., Čiklova 637/13, 128 00 Praha 2 – Nusle, Czech Republic, IČ: 24227331, DIČ: CZ24227331, je od 14.3.2012 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 190593,  (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 1. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 

 • Zdroje osobních údajů
 • přímo od subjektů údajů (registrace a nákupy přes e-shop, e-maily, telefon, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)
 • distributor

 

 1. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
 • jméno, příjmení, titul, adresa, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu
 • kontaktní údaje – dodací adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa
 • bankovní spojení
 • podobizna (kamerový systém)

 

 

 1. Kategorie subjektů údajů
 • zákazník
 • zaměstnanec

 

 • dodavatel zboží

 

 • jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci
 • uchazeč o zaměstnání

 

 1. Kategorie příjemců osobních údajů
 • přepravní společnost
 • správce webové stránky (e-shop)
 • subjekt spravující účetnictví

 

 • finanční ústavy

 

 • veřejné ústavy

 

 

 • státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

 

VII.        Účel zpracování osobních údajů

 • uzavření smlouvy

 

 • plnění smlouvy

 

 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)

 

 • archivnictví vedené na základě zákona

 

 • výběrová řízení na volná pracovní místa

 

 • plnění zákonných povinností ze strany správce (např. vedení účetnictví, mzdová agenda)

 

 

 

 

 

VIII.        Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu

k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

 1. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále podle obecně závazných právních předpisů.

 

 1. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy z

pracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

 

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

 

 1. Práva subjektů údajů

V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 

 • účelu zpracování,

 

 • kategorii dotčených osobních údajů,

 

 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
 • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Dále máte právo

 • na opravu osobních údajů
 • na výmaz osobních údajů
 • na omezení zpracování osobních údajů
 • na přenositelnost osobních údajů
 • vznést námitku proti zpracování
 • podat stížnost

 

 

 

X. Kontaktní údaje správce

ALFA-RESCUE s.r.o.

Čiklova 637/13

128 00 Praha 2 – Nusle
Czech Republic

 

www.alfarescue.cz

IČ: 24227331, DIČ: CZ24227331

Číslo účtu : 15501553/2010

IBAN: CZ4920100000000015501553

BIC: FIOBCZPPXXX

obchod@alfarescue.cz

tel: +420 223 002 213
mob: +420 603 976 523